Personregister

Nedenfor opregnes et udpluk blandt det kæmpestore mylder af personer, vi møder igennem erindringsbogen.
De er ordnet efter de kapitler, hvor de optræder. I de enkelte undergrupper er foretaget en alfabetisering, dog er familier er opstillet efter alder og slægtskabsforhold.
Blandt de mange både mere og mindre kendte personer er det tilstræbt især at medtage de mere betydningsfulde personligheder, en vanskelig sondring. Også mange af de mindre kendte personer kan man finde oplysninger om i opslagsværker eller ved en søgning på Internettet.
Vi har lagt vægt på at undersøge de i bogen beskrevne personer i andre kilder for på denne måde at efterprøve håndskriftets værdi som kilde.
Skulle nogen finde mangler, er man velkommen til at maile til den adresse, der er vist på forsiden, så skal vi gerne opdatere listen.

BARNDOMMEN 1816 - 1831                        
von Hegermann Lindencrone, Johan Henrik, f. 1765, Generallieutenant, Kammerherre, Storkors af Dannebrog
Hegermann Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke , f. 1778, hans kone, Forfatterinde
Hegermann Lindencrone, Bolett Marie, f. 1798, deres datter, Kjøbenhavn
Hegermann Lindencrone, Nicoline Frederikke , f. 1800, deres datter, Kjøbenhavn
von Hegermann Lindencrone, Johan Fr., f. 1802, Capitain af 3. Jægercorps i Nyborg, deres søn
von Hegermann Lindencrone, William Diderich , f. 1817, Premierlieutnant og Adjudant                      

BARNDOM OG SKOLE                                                
Dorrien, Liebert Hieronymus, 1742-1814, Officer, g. m. Margrethe Cathrine Adrian
"De tre Cousiner": 
Dorrien, Marie Elisabeth , f. 1780
Wleugel, Antoinette, født Dorrien, f. 1781, Contra Admiralinde
Dorrien, Louise Henriette , f. 1783


Schmettau, Gottfried Wilhelm Christian, (1752-1823), Rigsgreve, Officer,    
Schmettau, Alexander, f. 1808,  greve, kammerjunker, Lystofte, København

Metropolitanskolens lærere:
Borgen, Bonaparte, (1798-1884), senere Rektor
Henriksen, Rudolph Johannes Frederik, f. 1800, senere rektor i Odense
Ingerslev, Christian Frederik, (1803-68), Skolemand,    
Jacobsen,  Carl Ulrich, f. 1788, "Jacob Skomager"
Jensen, Bernth Frederik, f. 1803, Professor
Kofod, Hans Ancher, (1777-1829), Skolemand og Lærebogsforfatter
Lindberg, Jacob Christian, magister (1797-1857)
Lund, Jørgen Frederik, f. 1782
Marcussen, Carl Niels Eduard, f. 1806, Cand. theol.
Matthiesen, Boy, f. 1774, Professor
Nissen, Halvor Frode Høegh, f. 1806, senere rektor i Horsens
Nissen, Niels Lang, (1771-1845), Rektor
Olsen, Frederik Christian, f. 1802, senere rektor i Viborg
Plum, Peter Andreas, f. 1797
Rosenberg, Andreas, f. 1788, Arkitekt
Wiberg, Johannes Andreas, f. 1780, Kantor
Viinholt, Peter Henrik Stybe, f. 1783, Assessor
                                       

STUDENTEREKSAMEN                                                
Konfirmation og kirkegang:
Hermansen, Christen, (1806-82), Theolog, Professor   
Münter, Friedrich Christian Carl Hinrich, (1761-1830), Biskop   
Mynster, Jacob Peter, (1775-1854), Biskop 
Tryde, Eggert Christopher, (1781-1860), Stiftsprovst


MODNERE UNGDOM 1834 - 1847                                      

UNIVERSITETET                                           
Universitetslærere:
Abrahams, Nicolai Christian Levin, 1798-1870, Professor i Fransk, Notarius publicus
Brøndsted, Peter Oluf (egentlig Ole), 1780-1842, Arkæolog   
Clausen, Henrik Nicolai, 1793-1877, Theolog og Politiker
Engelstoft, Christian Thorning, 1805-89, Biskop, Historiker
Hohlenberg, Matthias Hagen, 1797-1845, Theolog
Johannsen, Carl Theodor, 1804-40, Orientalist
Madvig, Johan Nicolai, 1804-86, Filolog og Politiker
Martensen, Hans Lassen, 1808-84, Biskop
Møller, Poul Martin, 1794-1838, Digter og Filosof
Oehlenschläger, Adam, (1779-1850) Digter
Olufsen, Christian Friis Rottbøll, 1802-55, Professor, Astronom
Ramus, Christian, 1806-56, Mathematiker
Scharling, Carl Emil, 1803-77, Theolog
Sibbern, Frederik Christian, 1785-1872, Filosof
Velschow, Hans Mathias, 1796-1862, Professor
Ørsted, Hans Christian, 1777-1851, Fysiker

De 14 kandidater:
Breinholm, Albert August, f. 1817, Adjunkt i Århus
Breinholm, Frederik Karl Kristian Vilhelm Ludvig, f. 1815, Overlærer v. Borgerdydskolen Kbh.
Collstrop, Viggo, f. 1816, læge, Ridder af Dannebrog
Faber, Johan Christian, f. 1822
Garde, Peter Christian, f. 1816
Hansen, Hans Abel Leonhard (1816-86)
Hagen, Johan Frederik, 1817-59, Theolog, Professor
Heramb, Tor Johan Christian (1816-58)
Kjerumgaard, Jens Parelius f. 1814, blev lærer ved søet. pigeskole
Regoli, Pauli Domenico (1817-63)
Reinhardt, Johannes Theodor, 1816-82, Zoolog
Ussing, Werner Jasper Andreas, (1818-87), Dommer, Politiker, Bankdirektør    
Warburg, Emil Frederik Vilhelm, 1817- ?
Wernberg, Niels August (1814-65)

Logerende:
Berg, Johan Christoffer Rudolph, f. 1814, stud theol
Høyer-Møller, Erik (1818-1904), Feltprovst
Krebs, Conrad Peter Julius, (1809-80), Skolemand  

Carstensen, Jørgen Peder, f. 1782, pastor i Raarup. Datteren Dorothea Kirstine Carstensen gift med Leonhards morbror, urtekræmmer Christian Frederik Melbye.
Grut, Edmund Gottfred Hansen, f. 1831, øjenlæge    

UNG KANDIDAT                                            
Briand de Crèvecoeur, Frederik Jørgen, f. 1808, Præst i Søby
Heiberg, Johanne Luise, 1812-90, Skuespillerinde og Forfatterinde
Falbe, Christian Tuxen, Commandeur Capitain, 1791-1849, Søofficer, Arkæolog og Numismatiker
Falbe, Clara, født Ipsen, f. 1802, hans Kone
Hanina Falbe, f. 1826, deres Datter
Falbe, Vigant, f. 1827, deres Søn, Søcadet
Falbe, Christian, f. 1825, deres Søn, Skolediscipel
Rothe, Clara, født Falbe, f. 1821, deres Datter, gift med Overretsassessor
Rothe, Louis, f. 1812, Overretsassessor
Falbe, Ida Louise Mathilde, f. 1822, gift Trepka
Trepka, Johan Chr. Mathias, 1809-50

REJSER TIL FYN - OG LENE                                        
Hansen, Anders Christian, (1818-99) bankdirektør, Middelfart
Riegels, Hans Christian, 1793-1861, Officer, Skovdyrker,  Snoghøj
Worsaae, Jens, f. 1780,  Justitsraad og Amtsforvalter, Vejle

FAMILIEN ASCANIUS I VEJLBY                                      
Estrup, Peder, (1756-1818), rektor i Randers

TIL STUDENTERMØDE I LUND                                        
Bræstrup, Christian Jacob Cosmus, (1789-1870), Politidirektør i Kjøbenhavn
Drejer, Salomon Thomas Nicolai, 1813-42, Botaniker   
Barfod, Povl Frederik, f. 1811, historisk Forfatter og Politiker   
Ploug, Carl, digter (1813-94)
Brunius, Carl Georg, (1792- 1868), svensk arkitekt, Lunds Domkirke
Berling, magister
Molbech, Christian, 1783-1857, Historiker, Litterærhistoriker, Sprogmand   

"NEJ, ER DET DIG, LEONHARD!"                                    
Blom, Hans Jørgen, 1792-1864, Officer og Militærforfatter
Bramhelft, Christian Frederik, 1815-69, Officer
Brücker, Christian Daniel Gotlieb, byfoged, borgmester, Nakskov
Høegh-Guldberg, Christian, (1777-1867), Officer, general,    
Kauffmann, Heinrich August Theodor, f. 1819, Officer, general, kammerherre,    
Leth, Albert, 1795-1849, Præst
Winther, Christian, digter (1796-1876)

VIKARIUS I KOLDING 8. APRIL 1843 - 30. SEPTEMBER 1844                   
Bjerregaard, rektor, Fredericia
Estrup, Christian, (1790-1868), jurist og borgmester
Grønlund, Johannes (1783-1859) rektor, Kolding
Thortsen, Carl Adolph (1798-1878) rektor, Kolding

Skamlingsbankemøderne:
Goldschmidt, Meïr, 1819-87, æsthetisk og politisk Forfatter
Grundtvig, N F S, præst, salmedigter (1783-1872)
Lorenzen, Peter Hiort, 1791-1845, slesvigsk Politiker
Skau, Laurids (1817 1864)

LÆRER OG ADJUNKT I RANDERS 2. NOVEMBER 1844 - 29. JULI 1854             
Dorph, Laurits Reimer, f. 1809, konst. 1834, Adjunkt 1835, Overlærer 1855, † 1863.
Gundorph, Frederik, f. 1818, konst. 1843, Adjunkt 1846, † 1858
Isaacsen, Michael, f. 1799, Købmand i Randers
Køster, Schack Luneborg, apoteker, Randers
Laurent, Harald Anton, f. 1809, præst i Borup (Støvring Herred, Aarhus Stift)
Linnemann, Ingvard Henrik, f. 1818, konst. 1843, 1846 Overlærer ved Friskolen i Randers, 1848 Medlem af den grundlovgivende Rigsdag, 1849-51 Medlem af Folketinget, 1851-56 Sognepræst til Øsse og Næsbjerg, 1856-68 til Ovsted og Taaning, 1868-92 til Raklev. Medlem af Rigsraadets Landsting 1864. Provst 1880. Medlem af Landstinget 1882.
Neckelmann, Johan Frederik, f. 1779
Silfverberg, Anton Frederik, f. 1808, Lic. Theol
Skeel, Christen (Jørgensen), ”den rige”, 1623-88, Gehejmeraad, ejer af 14 herregårde

MANDDOMSDAGENE                                          

BRYLLUP 19. AUGUST 1847                                 
Kammerherre Niels Basse Fønns (1793-1858)
Frederikke Luise D. Wedel-Heinen, f. 1813
Jensine Louise Mathilde B. Fønss (1929-1904)
Otto lensbaron Reedtz-Thott (1785-1863), Lensbaron
Caroline Amalie Basse Fønss, f. 1817
Thora C. S. O. Baronesse Rheedtz-Thott, f. 1824

DAGLIGLIV SOM FAMILIE I RANDERS                                 
Bülow, Frederik Rubeck Henrik (1791-1858), Generalløjtnant
Elmenhoff, Joachim Martin, f. 1802, Bogtrykker, Randers
von Faber, Christian, f. 1796, Rittmester ved 5te dragonregiment
Lehmann, Peter Martin Orla, 1810-70, Politiker og Minister
von Prittwitz, Karl Ludvig Ernst (1790-1871).
Reventlow, Arthur Christian Detlev Ludwig Eugenius Greve, 1817-78, Amtmand
Vaupell, Otto Frederik, 1823-99, Officer, historisk Forfatter  

SOGNEPRÆST I NORUP 29. JULI 1854 - 12. SEPTEMBER 1868                   
Engelstoft, Christian Thorning, 1805-89, Biskop, Historiker
Helweg, Ludwig Nicolaus, præst i Odense, kirkehistoriker (1818-83)
Hofman (Bang), Niels, "den ældre", 1776-1855, Botaniker og Agronom, Etatsraad
Hofman (Bang), Niels Erik, 1803-86, Direktør, Landøkonom
Ove Malling Erik Hofman-Bang (1808-68), Præst i Lunde
Muus, Laurids Christian August Bruun, grosserer i Odense, (1837-1927)
Nielsen, Johan, lægprædikant, (1789-1867)
Rosenberg, Caroline Friederike, botaniker (1810-1902)
Christian Søtoft 1814-54, præst
Christian Gustav Svelmøe , f. 1821, præst
Engelstoft, Christian Thorning, 1805-89, Biskop, Historiker
Wedell-Wedellsborg, Carl Vilhelm Adam Sigismund, greve, lensbesidder (1806-82)
Aarestrup, Emil, digter, (1800-56)

SOGNEPRÆST I HATTING 1868